prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Saqi


1101 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)///////
-----------
///////750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??
///////
-----------
///////
BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???///////
-----------
///////
CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???
///////
-----------
///////

*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS

GHAZI SHAH KO SALAAM

 

Posted By:-
Saqi


1102 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)///////
-----------
///////750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??
///////
-----------
///////
BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???///////
-----------
///////
CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???
///////
-----------
///////

*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS

GHAZI SHAH KO SALAAM

 

Posted By:-
Saqi


1102 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)///////
-----------
///////750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??
///////
-----------
///////
BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???///////
-----------
///////
CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???
///////
-----------
///////

*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS

GHAZI SHAH KO SALAAM

 

Posted By:-
Saqi


1103 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)///////
-----------
///////750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??
///////
-----------
///////
BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???///////
-----------
///////
CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???
///////
-----------
///////

*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS

GHAZI SHAH KO SALAAM

 

Posted By:-
Saqi


1104 Days ago

((((((SAQI))))))


CITY. HYDERABAD
DATE. 15.10.2015
DRAW. 750*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)///////
-----------
///////750 MEN
4TH PATI DE RAHI HAY 4TH
PATI KO AKDA LINK<82x15=1230 LINK OK 36


36x15=540 LINK OK 41


41x15=615 LINK OK 06


0.6x15=9 LINK OK 09


0.9x15=135 LINK OK 91


91x15=1365 LINK OK 62


62x15=930 LINK OK 40


40x15=600 LINK OK ??
///////
-----------
///////
BACK AKDA LINK OK
15000 TO 750<450{492}LINK 2 OK 623


457{470}LINK 0 OK 705


884{935}LINK 5 OK 852


403{849}LINK 9 OK 795


968{892}LINK 9 OK 409


249{376}LINK 6 3 OK 163


007{251}LINK 1 OK 911


420{462}LINK 6 OK 760


963{920}LINK ? OK ???///////
-----------
///////
CENTER CHAAL 750
2005 SE A RAHA HAY
655 SE 4th PATI
MEN CHEK IT<6565x9=END3878{9302}
CENTER OK 100


1010x9=END9272{7090}
CENTER OK 827


8282x9=END6173{2371}
CENTER OK 361


3636x9=END1189{8446}
CENTER OK 414


4141x9=END1543{3092}
CENTER OK 063


5656x9=END2879{1302}
CENTER OK 091


5959x9=END3195{8712}
CENTER OK 917


6262x9=END3529{1379}
CENTER OK 409


4040x9=END146{8940}
CENTER OK ???
///////
-----------
///////

*****SAQI*****
(rabita)
(0304*1442991)


SHORT GAME
4 AKDE FIRST


SALAAM GHAZI SHAH
SAHIB JAISA KE MEN NE
KAHA THA AAP KA SAB
DOSTON KE SAMNE THNAKS
KARUN GA TO AAP KA
BOHAT BOHAT SHUKRIA JO
AP NE MERI RING CLEAR
KARWAI AUR 963 OK HUI
THANKS THANKS THANKS
AP KA BACK AKDA 63 AUR
MERA OPAN 9 RANG LAY AYE
AGAIN
THANKS THANKS  THANKS
THANKS THANKS THANKS

GHAZI SHAH KO SALAAM

 


loading...
loading...