prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Nisar Qadri


116 Days ago

ASLAM ALEKUM

 

 

 

ALL WERE KO PEYAR

 

 

 

BHARA SALAM

 

 

 

-

 

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

 

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

 

5502 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

 

 

F 37 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

 

 

F 87 pass 

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

 

 

TALUQ  - 2 - 7

 

 

 

F 82 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

 

 

F 30 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

 

 

TALUQ- 0 - 5 

 

 

 

F 58 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

 

 

TALUQ  - 5 - 0

 

 

 

F 54 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

 

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

 

F 96 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

 

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

 

 

3741 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

 

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

 

 

F 8783 pass

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

 

 

OPEN- (2) - (8)

 

 

 

F 8225 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

 

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

 

 

F 3088 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

 

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

 

 

F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

 

 

OPEN- (5) - (0)

 

 

 

F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

 

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

 

 

F 9639 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI 

 

 

 

-

 

 

 

OPEN- 

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

-

 

 

 

8225 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

 

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

 

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

 

 

F 30 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

 

 

ONLY- ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

 

 

F 5894 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

 

 

F 96 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

 

 

WAIT

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - TALUQ 

 

 

 

-

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

 

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

 

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

 

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

 

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

 

F 9639 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

 

 

WAIT 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - F - AKRA - 

 

 

 

-

 

 

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

DOSTO - JO -  BHE - BHI

 

 

 

24  - DATE - TAAK - RABTA

 

 

 

KARE GA - USKO - MURSHID

 

 

 

K SADKI MIN - QANFARM

 

 

 

F AKRA - TENDOLA - OUR 

 

 

 

BIG -PC - DONGA - 

 

 

 

KUN - K - MERI - MURSHID

 

 

 

KA - OURS - MOBARKH

 

 

 

HI - 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

LEKN- YAAD - RAKHO 

 

 

 

SIRF (24 ) DATE - TAAK 

 

 

 

MURSHED KE - DEEN - SE 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

KHOSH - RAHO -

 

 

 

ABAAD RAHO

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

BAAD SHAH

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

 

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

 

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

 

 

-

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - PC - REDI

 

 

 

SIRF- (24) DATE 

 

 

 

TAAK OK GOOD

 

 

 

LUCK 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

Posted By:-
Nisar Qadri


116 Days ago

ASLAM ALEKUM

 

 

 

ALL WERE KO PEYAR

 

 

 

BHARA SALAM

 

 

 

-

 

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

 

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

 

5502 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

 

 

F 37 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

 

 

F 87 pass 

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

 

 

TALUQ  - 2 - 7

 

 

 

F 82 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

 

 

F 30 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

 

 

TALUQ- 0 - 5 

 

 

 

F 58 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

 

 

TALUQ  - 5 - 0

 

 

 

F 54 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

 

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

 

F 96 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

 

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

 

 

3741 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

 

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

 

 

F 8783 pass

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

 

 

OPEN- (2) - (8)

 

 

 

F 8225 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

 

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

 

 

F 3088 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

 

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

 

 

F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

 

 

OPEN- (5) - (0)

 

 

 

F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

 

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

 

 

F 9639 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI 

 

 

 

-

 

 

 

OPEN- 

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

-

 

 

 

8225 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

 

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

 

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

 

 

F 30 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

 

 

ONLY- ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

 

 

F 5894 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

 

 

F 96 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

 

 

WAIT

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - TALUQ 

 

 

 

-

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

 

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

 

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

 

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

 

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

 

F 9639 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

 

 

WAIT 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - F - AKRA - 

 

 

 

-

 

 

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

DOSTO - JO -  BHE - BHI

 

 

 

24  - DATE - TAAK - RABTA

 

 

 

KARE GA - USKO - MURSHID

 

 

 

K SADKI MIN - QANFARM

 

 

 

F AKRA - TENDOLA - OUR 

 

 

 

BIG -PC - DONGA - 

 

 

 

KUN - K - MERI - MURSHID

 

 

 

KA - OURS - MOBARKH

 

 

 

HI - 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

LEKN- YAAD - RAKHO 

 

 

 

SIRF (24 ) DATE - TAAK 

 

 

 

MURSHED KE - DEEN - SE 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

KHOSH - RAHO -

 

 

 

ABAAD RAHO

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

BAAD SHAH

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

 

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

 

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

 

 

-

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - PC - REDI

 

 

 

SIRF- (24) DATE 

 

 

 

TAAK OK GOOD

 

 

 

LUCK 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

Posted By:-
Nisar Qadri


117 Days ago

ASLAM ALEKUM

 

 

 

ALL WERE KO PEYAR

 

 

 

BHARA SALAM

 

 

 

-

 

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

 

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

 

5502 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

 

 

F 37 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

 

 

F 87 pass 

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

 

 

TALUQ  - 2 - 7

 

 

 

F 82 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

 

 

F 30 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

 

 

TALUQ- 0 - 5 

 

 

 

F 58 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

 

 

TALUQ  - 5 - 0

 

 

 

F 54 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

 

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

 

F 96 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

 

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

 

 

3741 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

 

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

 

 

F 8783 pass

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

 

 

OPEN- (2) - (8)

 

 

 

F 8225 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

 

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

 

 

F 3088 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

 

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

 

 

F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

 

 

OPEN- (5) - (0)

 

 

 

F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

 

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

 

 

F 9639 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI 

 

 

 

-

 

 

 

OPEN- 

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

-

 

 

 

8225 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

 

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

 

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

 

 

F 30 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

 

 

ONLY- ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

 

 

F 5894 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

 

 

F 96 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

 

 

WAIT

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - TALUQ 

 

 

 

-

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

 

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

 

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

 

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

 

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

 

F 9639 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

 

 

WAIT 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - F - AKRA - 

 

 

 

-

 

 

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

DOSTO - JO -  BHE - BHI

 

 

 

24  - DATE - TAAK - RABTA

 

 

 

KARE GA - USKO - MURSHID

 

 

 

K SADKI MIN - QANFARM

 

 

 

F AKRA - TENDOLA - OUR 

 

 

 

BIG -PC - DONGA - 

 

 

 

KUN - K - MERI - MURSHID

 

 

 

KA - OURS - MOBARKH

 

 

 

HI - 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

LEKN- YAAD - RAKHO 

 

 

 

SIRF (24 ) DATE - TAAK 

 

 

 

MURSHED KE - DEEN - SE 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

KHOSH - RAHO -

 

 

 

ABAAD RAHO

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

BAAD SHAH

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

 

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

 

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

 

 

-

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - PC - REDI

 

 

 

SIRF- (24) DATE 

 

 

 

TAAK OK GOOD

 

 

 

LUCK 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

Posted By:-
Nisar Qadri


118 Days ago

ASLAM ALEKUM

 

ALL WERE KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

-

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

5502 - SE - START

 

-

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

F 96 pass

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

-

 

-

 

-

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG -  TALUQ

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

-

 

-

 

-

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

 

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

 

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

 

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

-

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

-

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

-

 

-

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

F 5894 psas

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

( 24 ) - ( 29 )

 

( 42 ) - ( 47 )

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

-

 

 

 

DOSTO - JO -  BHE - BHI

 

24  - DATE - TAAK - RABTA

 

KARE GA - USKO - MURSHID

 

K SADKI MIN - QANFARM

 

F AKRA - TENDOLA - OUR 

 

BIG -PC - DONGA - 

 

KUN - K - MERI - MURSHID

 

KA - OURS - MOBARKH

 

HI - 

 

 

 

-

 

-

 

LEKN- YAAD - RAKHO 

 

SIRF (24 ) DATE - TAAK 

 

MURSHED KE - DEEN - SE 

 

-

 

-

 

KHOSH - RAHO -

 

ABAAD RAHO

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

SIRF- (24) DATE 

 

TAAK OK GOOD

 

LUCK 

 

-

 

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

 

03431031534

 

03431031534

 

03431031534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted By:-
Nisar Qadri


262 Days ago

ASLAM O ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BAHRA  SALAM

 

-

 

BOND 40000

 

PESHAWAR

 

-

 

-

 

 

TALUQ AKRA ROTEN

 

210469 SE START

 

-

 

2104 X 7288 X = CE =

 

3605(4733)

-

 

Taluq - 4 - 7 - (3)

 

-

 

F 3898 pass

 

-

 

3898 X 7288 X= CE =

 

2292(7177)

-

 

Taluq - 7 - (1)

 

F 1560 pass

 

-

 

1560 X 7288 X= CE =

 

1469(5990)

-

 

Taluq - 5 - 9- (0)

 

-

 

F 0043 pass

 

-

 

5043 X 7288 X = CE =

 

4964(6882)

-

 

Taluq - (6)-8-2

 

-

 

F 6355 pass

 

-

 

6685 X 7288 X = CE =

 

1156(4565)

-

 

Taluq - 4 - 5 - (6)

 

-

 

F 6296 pass

 

 

6296 X 7288 X =CE =

 

9660(9360)

-

 

Taluq - 9-3-(6)-0

 

-

F 2643 pass

-

 

2643 X 7288 X = CE =

 

7146(8814)

-

 

Taluq - (8) - 1 - 4

 

-

F 0824 pass

 

-

 

0824 X 7288 X= CE =

 

7810(4823)

-

 

Taluq - 4 - (8) - (2) - 3

 

-

F 2868 pass

-

 

2868 X 7288 X = CE =

 

9131(9290)

-

 

taluq - 9 - 2 - (0)

 

-

 

F 0155 pass

-

 

-

 

0155 X 7288 X= CE =

 

2077(9750)

 

-

 

 

-

 

BOND 40000

 

PESHAWAR

 

-

 

BEST TALUQ 

 

-

 

9-9-9-9

 

7-7-7-7

 

5-5-5-5

 

0-0-0-0

 

-

 

-

 

 

wait

-

 

 

-

 

ALL PAKISTAN KO MERI

 

ROTEN SE TALUQ (0)

 

F OPEN - (0) BAHOT BAHOT

 

MOBARK HO

 

 

-

 

OPEN - ROTEN

 

004385 START

 

-

 

5043 X 9183 X = CE=

 

9931(6325)

-

 

OPEN - (6) - 3 - 2 - 5

 

-

 

F 6355 pass

 

-

 

6355 X 9183 X = CE =

 

1987(4692)

-

 

OPEN - 4-(6)-9-2

 

-

 

F 6685 pass

 

-

 

6685 X 9183 X = CE =

 

2313(4386)

 

-

 

OPEN - 4 - 3 - 8 - (6)

 

-

 

F 6296 pass

 

-

 

6296 X 9183 X = CE =

 

1932(6263)

 

-

 

OPEN - 6 - (2) - 3

 

-

 

F 2643 pass

 

-

 

2643 X 9183 X = CE =

 

1429(7010)

 

-

 

OPEN - 7 - (0) - 1

 

-

 

F 0824 pass

 

-

 

0824 X 9183 X = CE =

 

2480(6127)

 

-

 

OPEN - 6 - 1 - (2) - 7

 

-

 

F 2868 pass

 

-

 

2868 X 9183 X = CE =

 

1826(8007)

 

-

 

OPEN - 8 - (0) - 7

 

-

 

F 0155 pass

 

-

 

0155 X 9183 X = CE =

 

8315(6780)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

BOND 40000

 

PESHAWAR

 

-

 

BEST OPEN

 

6-6-6-6

 

7-7-7-7

 

8-8-8-8

 

0-0-0-0

 

-

 

-

 

 

wait

 

 

-

 

 

CLOSE - ROTEN

 

6296 - SE - START

 

-

 

6296 X 2764 X = CE =

 

52(69)9714

 

-

 

CLOSE - 6 - 9

 

-

 

F 2643 pass

 

-

 

2643 X 2764 X = CE =

 

38(98)5723

 

-

 

CLOSE - (9) - (8)

 

-

 

F 0824 pass

 

-

 

0824 X 2764 X = CE =

 

61(28)1050

 

-

 

CLOSE - (2) - (8)

 

-

 

F 2868 pass

 

-

 

2868 X 2764 X = CE =

 

49(81)4015

 

-

 

 

CLOSE - (8) - (1)

 

-

 

F 0155 pass

 

-

 

0155 X 2764 X = CE =

 

26(49)0375

 

wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

BOND - 40000

 

PESHAWAR

 

-

 

CLOSE - 

 

4 - 9

 

4 - 9

 

-

 

 

wait

 

-

 

-

 

-

 

S AKRA - ROTEN

 

2643 - SE - START

 

-

 

2643 X 9684 X = CE=END

 

1676(70)(18)

 

-

 

S - AKRA

 

-

 

(70) - (18)

 

(70) - (18)

 

-

 

S - 180 - pass

 

-

 

0824 X 9684 X = CE = END

 

3235(26)(57)

 

-

 

S - AKRA

 

-

 

(26) - (57)

 

(26) - (57)

 

-

 

S - 264 - pass

 

-

 

2868 X 9684 X = CE = END

 

2142(40)(60)

 

-

 

S - AKRA

 

-

 

(40) - (60)

 

(40) - (60)

 

-

 

S - 601 - pass

 

-

 

-

 

0155 X 9684 X = CE = END

 

1143(71)(77)

 

-

 

wait

 

-

 

BOND - 40000

 

Peshawar

 

-

 

S - AKRA

 

-

 

(71) - (77)

 

(71) - (77)

 

-

 

 

-

 

 

-

 

ONLY - ONE - CLOSE

 

CLOSE - ROTEN

 

2643 - SE - START

 

-

 

Back - ring 2(643)

 

-

 

643 X 8999 X = END

 

334(8)1927

-

 

CLOSE -

-

 

8 - 8 - 8

 

8 - 8 - 8

 

-

F 0824 pass

-

 

Back - ring - 0(824)

 

-

 

824 X 8999 X = END

 

549(8)4835

 

-

 

CLOSE -

 

-

 

8 - 8 - 8

 

8 - 8 - 8

 

-

 

F 2868 pass

 

-

 

Back - ring - 2(868)

 

-

 

868 X 8999 X = END

 

610(1)3783

 

-

 

CLOSE -

 

-

 

1 - 1 - 1

 

1 - 1 - 1

 

-

 

F 0155 pass

 

-

 

Back - ring - 0(155)

 

-

 

155 X 8999 X = END

 

194(5)5925

 

Wait

-

 

-

 

-

 

BOND - 40000

 

PESHAWAR

 

-

 

CLOSE

 

-

 

5 - 5 - 5

 

5 - 5 - 5

 

-

 

-

 

-

 

F - FORKAST - ROTEN

 

ONE HAITIC

 

-

 

 

0824 X X X X = END

 

45(2868)16

 

-

 

F 2868 -  pass

 

-

 

2868 X X X X = END

 

23(0155)43

 

-

 

F 0155 pass

 

-

 

0155 X X X X = END

 

92(????)38

 

-

 

ONLY - ONE - FORKAST

 

F - ONE - HAITIC

 

ROTEN - HASIL KARNI

 

K LEA - RABTA KAREN

 

 

-

 

TAMAM - MEMBRS

 

KO - F - 01 - F 015

 

BAHOT - BAHOT

 

MOBARK HO

 

-

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

 

-

 

03431031534

 

03431031534

 

03431031534

 

-


loading...
loading...