prize LogoUsers
Homepage Posting
Posted By:-
Bilawal Khan


258 Days ago

Sallam....,,, . sahiwal k jawad ko mubarkh ho

 Bilawal khan.03012588955    

(2018)k lea Membership ON he   

,,,,,,,,,,, juthae per lanat hoo.

0301-2588955,,0315-5520107)

8785 Mubarkh hoo,     necha posting dakha 

Posting ko dakh ne k bad call karo,,,,

<<Wellcome to "(((((2016)))))" New Membership>> 

5926^33=9937399>9973 Pass

9973^33=0800575>8057 Pass

8057^33=7773570>7757 Pass

7757^33=7480004>7480 Pass

7480^33=1900013>1900 Pass

1900^33=2968878>296 Pass

2969^33= 4877667>4877Pass

4877^33= 3269963>326 Pass

3264^33= 3633509>3633 Pass

3633^33=5321468>5321 Pass

5321^33=1904005>1904 Pass

1904^33=7192394>7192 Pass

7192^33=9400073>9400 Pass

9400^33=3702552>3702 Pass

3702^33=9396960>9369 Pass

9369^33=3438381>3483 Pass

3483^33=6560056>6560 Pass

6560^33=3852543>3852 Pass

3852^33=0656359>0656 Pass

0656^33=3818387>3818 Pass

3818^33=0227206>0272 Pass

0272^33=7207009>7207 Pass

7207^33=1625558>1625 Pass

1625^33=7141319>7141Pass

<<Wellcome to "(((((2017)))))" New Membership>> 

7141^33=2684915>1220 Fail

1220^33=9474440>4947 Fail

4947^33=8702087> 8720 Pass

8720^33=631203>6312 Pass

6312^33=0351515>0351 Pass

0351^33=4999333>499 Fail

4998^33=7900117>79 Fail

7910^33=0580005> 0580 Pass

0580^33=8800967>8800 Pass

8800^33=4676490>4676 Fail

4176^33=4981378>4981 Pass

4981^33=7328767>7328 Pass

7328^33=1844789>1844 Pass

1844^33= 6244564>6244 Pass

6244^33=3210031>3210 Pass

3210^33=2122209>2122 Pass

2122^33=2670078>2670 `Pass

2670^33=3599945> 3599 Pass

3599^33=9958960>9958 Fail

9458^33=9602631>9602 Pass

9602^33=6360180>6360 Pass

6360^33=1802509> 1802 Pass

1802^33=2477058>2470 Pass

2470^33=2104934>2104 Pass

<<Wellcome to "(((((2018)))))" New Membership>> 

 2104^33=w3838988>3898 Pass

3898^33=1560071=1560 Pass

1560^33=0043635=0043 Pass

0043^33=6355616= 6355 Pass

6355^33=6688562=6685 Pass

6685^33=6299695=6296 Pass

6296^33=2643822=2643 Pass

2643^33=8242811=8242 Pass

8242^33=8112701=8112 Pass

8112^33=0155685=0155 Pass

0155^33=6808597=6808 Pass

6808^33=5987555=5987 Pass

5987^33=5502494=5502 Pass

5502^33=8783584>8785 Pass

8785^33= Zara Intazer karo>>>>

1500

15-08-2018

Wednesday

Karachi

 

bohot bohot Mubarakh ho,(8785)

fees..20,000.

W.SALAM,,,,,,,Bilawal khan apne zeban ka paka 

M, 0315-5520107 & 0301-2588955

 

Posted By:-
Bilawal Khan


450 Days ago

Sallam....,,, pahale ap apna name lakh kar send karae pher call karae.......

.03012588955     Aekho ko kholo apne

(2018)k lea Membership ON he   

,,,,,,,,,,, juthae per lanat hoo.

1560 Mubarakhoo ........ab ap log call karo ("" sub k lea ak he "pungola: tayar he ...... ,,,,

0301-2588955,,0315-5520107)

1560 Mubarkh hoo,     necha posting dakha 

Posting ko dakh ne k bad call karo,,,,

<<Wellcome to "(((((2016)))))" New Membership>> 

5926^33=9937399>9973 Pass

9973^33=0800575>8057 Pass

8057^33=7773570>7757 Pass

7757^33=7480004>7480 Pass

7480^33=1900013>1900 Pass

1900^33=2968878>296 Pass

2969^33= 4877667>4877Pass

4877^33= 3269963>326 Pass

3264^33= 3633509>3633 Pass

3633^33=5321468>5321 Pass

5321^33=1904005>1904 Pass

1904^33=7192394>7192 Pass

7192^33=9400073>9400 Pass

9400^33=3702552>3702 Pass

3702^33=9396960>9369 Pass

9369^33=3438381>3483 Pass

3483^33=6560056>6560 Pass

6560^33=3852543>3852 Pass

3852^33=0656359>0656 Pass

0656^33=3818387>3818 Pass

3818^33=0227206>0272 Pass

0272^33=7207009>7207 Pass

7207^33=1625558>1625 Pass

1625^33=7141319>7141Pass

<<Wellcome to "(((((2017)))))" New Membership>> 

7141^33=2684915>1220 Fail

1220^33=9474440>4947 Fail

4947^33=8702087> 8720 Pass

8720^33=631203>6312 Pass

6312^33=0351515>0351 Pass

0351^33=4999333>499 Fail

4998^33=7900117>79 Fail

7910^33=0580005> 0580 Pass

0580^33=8800967>8800 Pass

8800^33=4676490>4676 Fail

4176^33=4981378>4981 Pass

4981^33=7328767>7328 Pass

7328^33=1844789>1844 Pass

1844^33= 6244564>6244 Pass

6244^33=3210031>3210 Pass

3210^33=2122209>2122 Pass

2122^33=2670078>2670 `Pass

2670^33=3599945> 3599 Pass

3599^33=9958960>9958 Fail

9458^33=9602631>9602 Pass

9602^33=6360180>6360 Pass

6360^33=1802509> 1802 Pass

1802^33=2477058>2470 Pass

2470^33=2104934>2104 Pass

<<Wellcome to "(((((2018)))))" New Membership>> 

 2104^33=w3838988>3898 Pass

3898^33=1560071=1560 Pass

1560^33=wait...Peshawar 7500

bohot bohot Mubarakh ho,(3898)

fees..20,000.

W.SALAM,,,,,,,Bilawal khan apne zeban ka paka 

M, 0315-5520107 & 0301-2588955

 

Posted By:-
Bilawal Khan


452 Days ago

Sallam....,,, pahale ap apna name lakh kar send karae pher call karae.......

.03012588955     Aekho ko kholo apne

(2018)k lea Membership ON he   

,,,,,,,,,,, juthae per lanat hoo.

1560 Mubarakhoo ........ab ap log call karo ("" sub k lea ak he "pungola: tayar he ...... ,,,,

0301-2588955,,0315-5520107)

1560 Mubarkh hoo,     necha posting dakha 

Posting ko dakh ne k bad call karo,,,,

<<Wellcome to "(((((2016)))))" New Membership>> 

5926^33=9937399>9973 Pass

9973^33=0800575>8057 Pass

8057^33=7773570>7757 Pass

7757^33=7480004>7480 Pass

7480^33=1900013>1900 Pass

1900^33=2968878>296 Pass

2969^33= 4877667>4877Pass

4877^33= 3269963>326 Pass

3264^33= 3633509>3633 Pass

3633^33=5321468>5321 Pass

5321^33=1904005>1904 Pass

1904^33=7192394>7192 Pass

7192^33=9400073>9400 Pass

9400^33=3702552>3702 Pass

3702^33=9396960>9369 Pass

9369^33=3438381>3483 Pass

3483^33=6560056>6560 Pass

6560^33=3852543>3852 Pass

3852^33=0656359>0656 Pass

0656^33=3818387>3818 Pass

3818^33=0227206>0272 Pass

0272^33=7207009>7207 Pass

7207^33=1625558>1625 Pass

1625^33=7141319>7141Pass

<<Wellcome to "(((((2017)))))" New Membership>> 

7141^33=2684915>1220 Fail

1220^33=9474440>4947 Fail

4947^33=8702087> 8720 Pass

8720^33=631203>6312 Pass

6312^33=0351515>0351 Pass

0351^33=4999333>499 Fail

4998^33=7900117>79 Fail

7910^33=0580005> 0580 Pass

0580^33=8800967>8800 Pass

8800^33=4676490>4676 Fail

4176^33=4981378>4981 Pass

4981^33=7328767>7328 Pass

7328^33=1844789>1844 Pass

1844^33= 6244564>6244 Pass

6244^33=3210031>3210 Pass

3210^33=2122209>2122 Pass

2122^33=2670078>2670 `Pass

2670^33=3599945> 3599 Pass

3599^33=9958960>9958 Fail

9458^33=9602631>9602 Pass

9602^33=6360180>6360 Pass

6360^33=1802509> 1802 Pass

1802^33=2477058>2470 Pass

2470^33=2104934>2104 Pass

<<Wellcome to "(((((2018)))))" New Membership>> 

 2104^33=w3838988>3898 Pass

3898^33=1560071=1560 Pass

1560^33=wait...Peshawar 7500

bohot bohot Mubarakh ho,(3898)

fees..20,000.

W.SALAM,,,,,,,Bilawal khan apne zeban ka paka 

M, 0315-5520107 & 0301-2588955

Posted By:-
Bilawal Khan


462 Days ago

Sallam....,,, pahale ap apna name lakh kar send karae pher call karae.......

.03012588955     Aekho ko kholo apne

(2018)k lea Membership ON he   

,,,,,,,,,,, juthae per lanat hoo.

3898 Mubarakhoo ........ab ap log call karo ("" sub k lea ak he "pungola: tayar he ...... ,,,,

0301-2588955,,0315-5520107)

3898 Mubarkh hoo,     necha posting dakha 

Posting ko dakh ne k bad call karo,,,,

<<Wellcome to "(((((2016)))))" New Membership>> 

5926^33=9937399>9973 Pass

9973^33=0800575>8057 Pass

8057^33=7773570>7757 Pass

7757^33=7480004>7480 Pass

7480^33=1900013>1900 Pass

1900^33=2968878>296 Pass

2969^33= 4877667>4877Pass

4877^33= 3269963>326 Pass

3264^33= 3633509>3633 Pass

3633^33=5321468>5321 Pass

5321^33=1904005>1904 Pass

1904^33=7192394>7192 Pass

7192^33=9400073>9400 Pass

9400^33=3702552>3702 Pass

3702^33=9396960>9369 Pass

9369^33=3438381>3483 Pass

3483^33=6560056>6560 Pass

6560^33=3852543>3852 Pass

3852^33=0656359>0656 Pass

0656^33=3818387>3818 Pass

3818^33=0227206>0272 Pass

0272^33=7207009>7207 Pass

7207^33=1625558>1625 Pass

1625^33=7141319>7141Pass

<<Wellcome to "(((((2017)))))" New Membership>> 

7141^33=2684915>1220 Fail

1220^33=9474440>4947 Fail

4947^33=8702087> 8720 Pass

8720^33=631203>6312 Pass

6312^33=0351515>0351 Pass

0351^33=4999333>499 Fail

4998^33=7900117>79 Fail

7910^33=0580005> 0580 Pass

0580^33=8800967>8800 Pass

8800^33=4676490>4676 Fail

4176^33=4981378>4981 Pass

4981^33=7328767>7328 Pass

7328^33=1844789>1844 Pass

1844^33= 6244564>6244 Pass

6244^33=3210031>3210 Pass

3210^33=2122209>2122 Pass

2122^33=2670078>2670 `Pass

2670^33=3599945> 3599 Pass

3599^33=9958960>9958 Fail

9458^33=9602631>9602 Pass

9602^33=6360180>6360 Pass

6360^33=1802509> 1802 Pass

1802^33=2477058>2470 Pass

2470^33=2104934>2104 Pass

<<Wellcome to "(((((2018)))))" New Membership>> 

 2104^33=w3838988>3898 Pass

3898^33=wait>>>>>>lahore 750 

bohot bohot Mubarakh ho,(3898)

fees..20,000.

W.SALAM,,,,,,,Bilawal khan apne zeban ka paka 

M, 0315-5520107 & 0301-2588955

Posted By:-
Bilawal Khan


464 Days ago

Sallam....,,, pahale ap apna name lakh kar send karae pher call karae........03012588955     Aekho ko kholo apne

(2018)k lea Membership ON he   

,,,,,,,,,,, juthae per lanat hoo.

3898 Mubarakhoo ........ab ap log call karo ("" sub k lea ak he "pungola: tayar he ...... ,,,,

0301-2588955,,0315-5520107)

3898 Mubarkh hoo,     necha posting dakha 

Posting ko dakh ne k bad call karo,,,,

<<Wellcome to "(((((2016)))))" New Membership>> 

5926^33=9937399>9973 Pass

9973^33=0800575>8057 Pass

8057^33=7773570>7757 Pass

7757^33=7480004>7480 Pass

7480^33=1900013>1900 Pass

1900^33=2968878>296 Pass

2969^33= 4877667>4877Pass

4877^33= 3269963>326 Pass

3264^33= 3633509>3633 Pass

3633^33=5321468>5321 Pass

5321^33=1904005>1904 Pass

1904^33=7192394>7192 Pass

7192^33=9400073>9400 Pass

9400^33=3702552>3702 Pass

3702^33=9396960>9369 Pass

9369^33=3438381>3483 Pass

3483^33=6560056>6560 Pass

6560^33=3852543>3852 Pass

3852^33=0656359>0656 Pass

0656^33=3818387>3818 Pass

3818^33=0227206>0272 Pass

0272^33=7207009>7207 Pass

7207^33=1625558>1625 Pass

1625^33=7141319>7141Pass

<<Wellcome to "(((((2017)))))" New Membership>> 

7141^33=2684915>1220 Fail

1220^33=9474440>4947 Fail

4947^33=8702087> 8720 Pass

8720^33=631203>6312 Pass

6312^33=0351515>0351 Pass

0351^33=4999333>499 Fail

4998^33=7900117>79 Fail

7910^33=0580005> 0580 Pass

0580^33=8800967>8800 Pass

8800^33=4676490>4676 Fail

4176^33=4981378>4981 Pass

4981^33=7328767>7328 Pass

7328^33=1844789>1844 Pass

1844^33= 6244564>6244 Pass

6244^33=3210031>3210 Pass

3210^33=2122209>2122 Pass

2122^33=2670078>2670 `Pass

2670^33=3599945> 3599 Pass

3599^33=9958960>9958 Fail

9458^33=9602631>9602 Pass

9602^33=6360180>6360 Pass

6360^33=1802509> 1802 Pass

1802^33=2477058>2470 Pass

2470^33=2104934>2104 Pass

<<Wellcome to "(((((2018)))))" New Membership>> 

 2104^33=w3838988>3898 Pass

3898^33=wait>>>>>>lahore 750 

bohot bohot Mubarakh ho,(3898)

fees..20,000.

W.SALAM,,,,,,,Bilawal khan apne zeban ka paka 

M, 0315-5520107 & 0301-2588955


loading...
loading...